Svenska Hingsthållare
FÖRENINGENS HISTORIK
Föreningen konstituerades i januari 1989 i Mölndal. Från början kom den större vikten att ligga på varm-blodsuppfödarna i södra Sverige men allt eftersom har föreningens acceptans ökat och flera kallblodsstuterier har gått in som medlemmar.
För dagen räknar vi med att ca 80% av alla varm-blodiga travston betäcks på hingststationer som är medlemmar i Svenska Hingsthållare.
Föreningens synpunkter har blivit efterhörda i allt högre grad. Sålunda har vi ett nära samarbete med Avels föreningen (ASVT) i olika frågor.
Strävan är att vår erfarenhet och vår kompetens kommer att nyttjas i större omfattning även av travets myndigheter och av Statens Jordbruksverk.

HUR ARBETAR FÖRENINGEN?
Föreningens uppgift enligt stadgarna är:
  • att aktivt bidraga till en god hingsthållning
    ­
  • att på bästa sätt företräda hingsthållarnas intressen i arbetet med olika förhandlingspartners.
Vår avsikt är att höja standarden på hingsthållningen inom landet genom att bl a öka kompetensen hos våra medlemmar och bidraga till förbättring av anläggning-arna. Detta genom utbildning, erfarenhetsutbyte och genom att fastställa gemensamma normer för hur ett bra stuteri bör fungera. Det senare har blivit möjligt genom att varje medlem blivit föremål för kontroll avseende kunnande, ekonomi etc. och gården där avelshingsten avses stå uppstallad har i samtliga fall okulärbesiktigats av en arbetsgrupp inom Hingsthållarföreningens styrelse. På grundval av dessa data har sedan medlemsskap kunnat utfärdas. Kort sagt har varje medlem i föreningen givits en form av auktorisation som skall garantera sto ägarna en professionell hantering av sitt sto.

VAD HAR FÖRENINGEN SVENSKA HINGSTHÅLLARE UTRÄTTAT?

Branschrekommendation: Vi har tagit initiativet till en branschrekommendation som vi utvecklat i nära samarbete med ASVT.
I denna har vi definierat bl.a hingstägarens, hingsthål-larens och stoägarens rättigheter och skyldigheter. En slags ”bibel” som ger anvisningar om hur ett sunt samarbete bör bedrivas och som ligger till grund för bedömning av eventuellt uppkomna tvistigheter.
Den första upplagan av Branschrekommendationen låg klar i mars 1991.
I enlighet med plan har branschrekommendationerna reviderats januari 2019 och finns nu tillgängliga.

Stuterikravlista:
Föreningen har upprättat en stuterikravlista på hur våra anläggningar bör se ut och fungera.
Listan ger detaljerade anvisningar om krav på stallar, rastpaddockar, betesmarker, staket, isolerings stall, behandlingsplats, gödselstad och fölningsboxar. Kravlistan måste uppfyllas av stuteriet för att kunna erhålla medlemsskap och därmed komma i åtnjutande av föreningens ansvarsförsäkring.

Ansvarsförsäkring:
Genom föreningens försorg och via erlagd medlem-savgift finns en alldeles unik ansvarsförsäkring för varje stuteri. Försäkringen gäller inackorderad häst, alltifrån föl, unghäst och avelsdjur till eventuell körhäst som kan finnas på stuteriet.
Försäkringen omfattar också skada som uppkommit vid förväxling av hästar. Detta ger inte bara medlemmarna i Svenska Hingsthållare en ekonomisk trygghet utan tillvaratar också i högsta grad sto- och hingstägarnas intressen.

VAD VILL FÖRENINGEN UPPNÅ I FRAMTIDEN?
Vårt främsta mål är att bibehålla och öka den höga kvaliteten som medlemmarnas verksamhet och fören-ingen står för. Detta skall ske genom fortlöpande infor-mation till och utbildning av våra medlemsstuterier och dess personal, gärna i samverkan med andra organisa-tioner och myndigheter. Hingsthållning liksom många andra grenar av travet är drabbade av den pressade lönsamheten och föreningen strävar efter att på olika sätt arbeta för en godtagbar lönsamhet. Föreningen skall även förvalta och öka det goda förtroende och re-nomé som man byggt upp under de gångna åren.

VART VÄNDER JAG MIG I FÖRENINGSÄRENDEN?
Katalogen du håller i din hand ger inte alla svar.
För mer information kontakta:
Carina Dahling-Satrell, Skråmsta Stuteri, 070-514 95 84.
Johan Eriksson, Flenmo Egendom, 070-130 57 82.
Anna Nilsson, Mannegårde, 0702-96 46 80,
Sten Bodin, Trogsta Hästsemin, 070-674 09 66,
Carina Caster, Björkhaga Stuteri, 070-380 77 32,
Johan Björnsson, Alebäcks Stuteri, 0510-507 51,
Björn Olovsson, B.M.W. Semin, 0735-35 38 25.